Berlingske abonnementsvilkår

Opdateret 11. april 2018 i forbindelse med indførelse af MobilePay, ændrede åbningstider i Kundeservice, ændring af opsigelses- og leveringsbetingelser, ændring i muligheden for feriegodtgørelse, publikationer indeholdende hardware, bortfald af muligheden for Smartkuponer samt levering og ferieflytning til udlandet.

Abonnementsvilkår

Nedenstående abonnementsvilkår gælder for alle abonnementer på trykte og digitale udgivelser tegnet hos Berlingske Media A/S.

 

1. Aftaleindgåelse og kvittering

Når du tegner et abonnement, indgår du en aftale med Berlingske Media A/S, Pilestræde 34, 1147 København K (CVR-nr. 2920 7313). Ved tegning af et abonnement modtager du en kvittering via e-mail, som du bør gemme, da det er kvitteringen for dit køb. Alle kontrakter og aftaler indgås på dansk og er underlagt dansk ret.

 

2. Abonnementer

Abonnementet kan tegnes på en trykt udgivelse, en digital udgivelse eller en kombination heraf. Læs mere om adgang og særlige vilkår for digitale udgivelser under pkt. 12B. Du skal være mindst 18 år for at købe et abonnement.

 

3. Løbende abonnement

Et abonnement er fortløbende og fortsætter, indtil det opsiges skriftligt eller telefonisk - se pkt. 4 – med mindre andet er nævnt ved gennemførelsen af købet. Ved udløb af en abonnementsperiode forlænges abonnementet automatisk med en periode svarende til den foregående. 14 dages abonnementer forlænges efterfølgende á perioder på en måned. Tilbudsperioder (herunder særlige rabatter, vouchers m.v.) kan ikke forlænges. Ved udløbet af en tilbudsperiode fortsætter abonnementet til den normale abonnementspris, der til enhver tid fremgår b.kundeunivers.dk/normal-pris/b

 

4. Opsigelse

Abonnementet kan altid opsiges skriftligt eller telefonisk. Opsigelse kan altid ske frem til udløbet af den indeværende abonnementsperiode. 

  • Ved 6 og 12 måneders abonnementer kan abonnementet opsiges efter 5 måneders abonnement med en måneds varsel til udgangen af en måned.

Henvendelsen skal ske telefonisk, via berlingske.dk/mine-sider eller ved skriftlig henvendelse til Kundeservice, se pkt. 14. Manglende indbetaling eller afmelding af girokort, Betalingsservice, kreditkort eller MobilePay har således ikke retsvirkning som opsigelse af abonnementet uden kontakt til Berlingske Media.

 

5. Fortrydelsesret

I henhold til forbrugeraftaleloven har du 14 dages fortrydelsesret. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor du første gang modtager en trykt udgivelse eller indgår aftale om et abonnement på en digital udgivelse. Ved trykte udgivelser tilbagebetaler Berlingske Media betalingen, fratrukket de udgivelser, du har modtaget, inden du gav meddelelse om at benytte fortrydelsesretten. Ved digitale abonnementer tilbagebetales det fulde beløb.

For at gøre brug af fortrydelsesretten skal du inden 14 dage meddele dette skriftligt via berlingske.dk/mine-sider eller til Berlingske Media A/S

Hvis et abonnement indeholder muligheden for køb af hardware, startes abonnement omgående, og hardwaren fremsendes til kunden ved udløbet af de 14 dages fortrydelsesret. 


6. Behandling af persondata

Oplysninger, du afgiver, når du tegner et abonnement hos Berlingske Media eller opretter en profil, registreres og behandles fortroligt af Berlingske Media. Personoplysninger indsamles i forbindelse med gennemførelse af køb og brug af vores produkter.

Berlingske Media anvender cookies til at måle, om du har installeret eller bruger udvidelser til din browser, som forhindrer annoncer i at blive hentet og vist på Berlingske Medias hjemmesider (såkaldt ”Adblocker”). Der er i den forbindelse tale om et script, der kan måle, om du har installeret eller gør brug af en Adblocker.

Se mere om indsamling og behandling af personoplysninger og privatlivspolitik på berlingskemedia.dk/cookie-og-privatlivspolitik.


7. Ophavsret

Alt indhold, der indgår i Berlingske Medias trykte udgivelser og digitale udgivelser, er til personligt brug. Materialet er ophavsretligt beskyttet og må derfor ikke kopieres eller videregives. Print af digitale udgivelser må kun ske til personligt brug, og yderligere anvendelse samt eksemplarfremstilling kræver skriftlig aftale med Berlingske Media. Enhver redaktionel gengivelse eller kommerciel udnyttelse af materiale må kun finde sted med tilladelse fra Berlingske Media. Virksomheder må ikke printe eller formidle materiale til brug for virksomhedens medarbejdere eller til kommercielt brug hverken fysisk eller digitalt.

Se mere om ophavsret og vilkår for brug på berlingske.dk/ophavsret-og-vilkaar.


8. Ansvarsfraskrivelse

Berlingske Media påtager sig ikke ansvar for tabt fortjeneste, driftstab eller andre indirekte tab, der måtte opstå som følge af manglende eller forsinket levering, tekniske fejl, problemer med opkobling til internettet, behandling af data i forbindelse med betaling eller tab påført på anden vis. Vi fraskriver os tilmed ethvert ansvar for tab forårsaget af manglende opfyldelse af tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger.

Berlingske Media er ikke ansvarlig for fejl eller mangler ved købte produkter, herunder fejl i data m.v., med mindre det kan påvises, at fejlen kan tilregnes Berlingske Media som forsætlig eller uagtsom.

Aftalen er omfattet af Købelovens mangelsregler, som finder anvendelse ved forbrugerkøb.


9. Ændring af abonnementsvilkårene

Berlingske Media har til enhver tid ret til at ændre nærværende abonnementsvilkår.

Ændringer vil blive varslet med mindst én måneds varsel og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Det er abonnentens ansvar at holde sine adresseoplysninger opdaterede (herunder e-mail og telefonnummer), således at kommunikation fra Berlingske Media altid kan modtages.

De gældende abonnementsvilkår kan til enhver tid læses på berlingske.dk/abonnementsvilkaar.

 

10. Betaling

Betaling for abonnementet sker forud for hver abonnementsperiode. Ved overskridelse af den rettidige betalingsfrist pålægges der rykkergebyr på 100 kr. i henhold til Renteloven. Gebyret vil blive opkrævet i forbindelse med fremsendelse af betalingspåmindelse. 

 

10A. Betalingsservice

Betaling kan tilmeldes Betalingsservice ved telefonisk henvendelse til Kundeservice eller ved direkte henvendelse i bank eller på posthus. Ved tilmelding til Betalingsservice benyttes Berlingskes Medias PBS nr. 01237934 og debitorgruppenr. 02542. Efter tilmelding til Betalingsservice sender Berlingske Media opkrævningerne direkte til Betalingsservice og udsender herefter ikke girokort.

For abonnementer, der betales i rater, gælder det, at disse skal betales via Betalingsservice.

Du er selv ansvarlig for, at din betaling effektueres.
 

10B. Kreditkort

Du kan vælge at betale med kreditkort (Visa, Mastercard og Dankort). Benytter du denne betalingsform, giver du samtidig tilladelse til, at betaling for nye abonnementsperioder automatisk bliver trukket fra den konto, som du har oplyst ved oprettelsen af dit abonnement. Betalingen bliver trukket i begyndelsen af en ny abonnementsperiode. Du er selv ansvarlig for, at kontooplysninger er valide ved påbegyndelsen af en ny abonnementsperiode. Såfremt de ikke længere er valide, vil du blive informeret om den manglende betaling, hvorefter du vil kunne tilmelde dig betaling via en anden konto. Din adgang vil blive spærret, såfremt vi ikke kan trække betalingen på det oplyste betalingskort.

 

10C. MobilePay

Hvis du betaler med MobilePay, bliver betalingen trukket i begyndelsen af en ny abonnementsperiode. Du er selv ansvarlig for, at kontooplysninger i MobilePay er valide ved påbegyndelsen af en ny abonnementsperiode. Såfremt de ikke længere er valide, vil din adgang blive spærret. Dine betalingsoplysninger håndteres udelukkende i henhold til din aftale med MobilePay. MobilePay modtager dit kundenummer, et unikt betalings-id og det beløb, der skal betales fra Berlingske Media ved betaling, hvorefter vi modtager besked fra MobilePay, om beløbet er betalt.

Hvis du ønsker at afvise en betaling eller har en indsigelse mod en allerede gennemført betaling, kan dette ske ved henvendelse til Berlingske Kundeservice. I medfør af Betalingstjenesteloven har du desuden mulighed for at gøre indsigelse mod en gennemført betaling ved at rette henvendelse til din bank.

 

11. Abonnementer på trykte udgivelser

Følgende vilkår gælder for Berlingske Medias trykte udgivelser:

 

11A. Udgivelser

Berlingske udkommer alle årets dage og kan leveres til de fleste adresser i Danmark. Der tilbydes ikke udenlandslevering.

 

11B. Flere adresser

Avisen kan leveres på forskellige adresser hen over ugen. På helligdage, juleaftensdag og grundlovsdag leveres avisen på søndagsadressen.

 

11C. Midlertidig leverings ændring

Midlertidig leveringsændring til hverdage skal ske dagen før inden kl. 12.00. Ændringer til søndag og mandag skal ske senest fredag kl. 16.00. Særlige frister kan forekomme ved helligdage og særlige udgivelser.

 

11D. Flytteservice

Avisen kan flyttes og leveres gratis til de fleste adresser i Danmark for både korte og lange perioder.

 

11E. Ferielukning

Abonnementet kan ferielukkes i en periode. Digital adgang til publikationen fastholdes under hele ferielukningen, og trykte udgivelser godskrives ikke.

 

11F. Udeblivelse af trykte udgivelser

Udeblevne udgivelser godtgøres med en forlængelse af abonnementsperioden svarende til det antal dage, udgivelsen er udeblevet. Reklamation over udeblevne udgivelser skal ske til Kundeservice ved telefonisk henvendelse eller via berlingske.dk/mine-sider inden rimelig tid, efter avisen er udeblevet. Abonnementer, der betales via rater, forlænges efter 12. rate.

Særligt for abonnementer af op til 2 måneders varighed, hvor der ydes mere end 50 % rabat, gælder, at der ikke ydes en godtgørelse. 

Hindres leveringen i mere end to dage af strejke, lockout eller force majeure, forlænges abonnementet automatisk. 
Forsinkede udgivelser godtgøres ikke.


12. Abonnementer på digitale udgivelser

Følgende vilkår gælder for Berlingske Medias digitale udgivelser:

 

12A. Produkter med digitale adgange

Berlingske Media udbyder følgende abonnementer for Berlingske med digitale adgange:
 
  • Digital: Giver adgang til berlingske.dk og Berlingske app
  • Digital Plus: Giver adgang til berlingske.dk, e-avisen og app til Berlingske og app til Berlingske e-avis
  • Digital Plus - avis i weekenden: Giver adgang til berlingske.dk, e-avisen og app til Berlingske og app til Berlingske e-avis
  • Digital Plus - avis hele ugen: Giver adgang til berlingske.dk, e-avisen og app til Berlingske og app til Berlingske e-avis på de dage hvor avisen leveres
  • E-avis: Giver adgang til e-avisen på berlingske.dk og app til Berlingske e-avis
  • Digital Bundle: Giver adgang til flere af Berlingske Medias publikationer, apps og e-aviser. Nærmere information findes på ordrebekræftelsen
 

12B. Adgang til digitale udgivelser

Berlingske Medias produkter understøttes af de fleste browsere og styresystemer, men vi garanterer ikke at kunne understøtte alle browsere og styresystemer, samt for tilgængeligheden af abonnementet gennem egne og tredjepartssites. Manglende adgang godtgøres ikke. I tilfælde af nedetider, som væsentligt forringer brugen af abonnement, forlænger Berlingske Media adgangen til det købte abonnement med en periode svarende til den tabte.
 
Ved køb af et abonnement opretter du samtidig en brugerprofil. Din brugerprofil er personlig, må kun benyttes på fem enheder og må ikke benyttes af personer uden for din husstand. Berlingske Media forbeholder sig retten til at lukke profilen og kræve erstatning for ethvert tab, der er opstået som følge af misligholdelse af aftalen. Det er dit ansvar, at profiloplysningerne er opdaterede, og at dit password er hemmeligholdt.
 
Dit abonnement vil kun være tilgængeligt via din profil, og produkter, som er en del af abonnementet, vil kun være tilgængelige i abonnementsperioden, med mindre andet er særlig bestemt i tilknytning til det enkelte produkt. Berlingske Media bestræber sig på, at sådanne produkter er tilgængelige via din profil i 6 måneder, men vi stiller ikke garanti, da visse produkter helt eller delvist er underlagt tredjemands rettigheder. Produkterne kan printes, men ikke nødvendigvis downloades.

 

12C. Ferielukning

Det er ikke muligt at sætte et udelukkende digitalt abonnement i bero.

 

12D. Retningslinjer for brug og spærring af abonnementer og profiler

Som bruger af Berlingske Medias digitale tjenester er du forpligtet til at udvise hensyn over for andre brugere. Oplysninger og informationer, du afgiver ved brug af dit abonnement, din profil eller indlæg m.v., må ikke være racistiske, injurierende, skrevet i en grov tone eller på anden vis være stødende eller krænkende. Berlingske Media forbeholder sig retten til, men er ikke forpligtet til at redigere og fjerne indhold, der ikke overholder retningslinjerne, uden returnering af betaling for abonnementet.

En profil kan endvidere - uden forudgående meddelelse - spærres, såfremt Berlingske Media finder det påkrævet af tekniske eller sikkerhedsmæssige årsager. Berlingske Media forbeholder enhver ret til at kræve, at du holder Berlingske Media skadesløs for ethvert krav, der måtte opstå som følge af din overtrædelse af nærværende vilkår.

 

13. Hardware

Hvis et abonnement indeholder tilkøb af hardware (f.eks. tablet eller computer), findes specifikke vilkår på berlingskemedia.dk/hardware.

 

14. Henvendelse til Kundeservice

Berlingske Media A/S, Pilestræde 34, 1147 København K

Åbningstider for telefonisk henvendelse:

Mandag til fredag

Kl. 8:00 - 16:00

Telefonnummer

+45 3375 3636

E-mail

Kundeservice@berlingske.dk

Selvbetjening

berlingske.dk/mine-sider


Meddelelse kan gives via berlingske.dk/mine-sider eller telefonisk. Vi gør opmærksom på, at henvendelse via e-mail kan forlænge ekspeditionstiden.